My Blog List

Wednesday, July 14, 2021

ಚೌಪದಿ - 162

ಉತ್ತಮನು ನೀನೆಂದು ಬೀಗದೆಯೆ ಬದುಕಿಬಿಡು। 
ಪಿತ್ತವದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹತ್ತುವುದು ನಿನಗೆ॥ 
ನೆತ್ತಿಯಲಿ ಕುಳಿತಿರಲು ಕೊಬ್ಬು ತಾ ಮದವೇರಿ। 
ಹೊತ್ತುವುದೊ ಮೈಯೆಲ್ಲ - ಅನಿಕೇತನ॥ 162 ॥