My Blog List

Friday, June 24, 2022

ಚೌಪದಿ - 182

ಯೋಗದಾ ಪರಿಚಯವ ಮಾಡಿಹರು ಗುರುವರ್ಯ| 
ಯೋಗವೇ ಜೀವನದ ಸಾರವೆಂದಿಹರು||  
ಯೋಗವನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಯಮದಿ ನಡೆದಿಹರು| 
ಯೋಗ ಧನ್ವಂತರಿಯು - ಅನಿಕೇತನ|| 182 || 

Thursday, June 23, 2022

ಚೌಪದಿ - 181

ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡು ಸಮನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸೆ| 
ಹಾವಭಾವಗಳೆರಡು ಕೂಡುವುದು ಮನದಿ|| 
ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡು ಬಾಳಿನಲಿ ಎಂದೆಂದು| 
ಬೇವು ಮಾವುಗಳಂತೆ - ಅನಿಕೇತನ|| 181 ||