My Blog List

Monday, June 21, 2021

ಷಟ್ಪದಿ - 7

ಯೋಗ ಮಾಡುತ ಕಲಿಯುತಿರುವೆನು 
ಯೋಗದಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಕಲೆಯನು 
ಯೋಗವಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲವು ಬದುಕಿನಲಿ ತಾನು। 
ಯೋಗ ಮಾಡುತ ದಿನವ ಕಳೆದರೆ 
ರೋಗರುಜಿನವು ದೂರವಿರುವುದು 
ಯೋಗ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಬೀಗದೆ ಮಾಡು ಕೆಲಸವನು॥ 7 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 143

ಇಲ್ಲಿರುವುದೇ ಸಗ್ಗವೆಂದರಿತು ಬದುಕಿಬಿಡು। 
ಅಲ್ಲಿರುವುದೇ ನರಕವೆಂದು ಮರೆತುಬಿಡು॥ 
ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ನೀನೆಂದು ಮರೆಯದಿರು। 
ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಚ್ಛೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 143 ॥

Sunday, June 20, 2021

ಚೌಪದಿ - 142

ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿನ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು। 
ಚೆಲ್ಲು ನೀ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕಹಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ॥ 
ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನೆಪವ ಮಾಡುತ್ತ ಹೇಳದಿರು। 
ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಚ್ಛೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 142 ॥