My Blog List

Wednesday, March 22, 2023

ಚೌಪದಿ - 183

ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರು ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಕಂಡಿಹುದು| ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿರಲು ಹೊಸತೊಂದು ವರ್ಷ|| ಅತ್ತಿತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿರಲು ನಗೆಯನ್ನು ಸಂತಸದಿ| ಬಿತ್ತಿಹುದು ಹೊಂಗನಸನನಿಕೇತನ|| 183 ||

Friday, June 24, 2022

ಚೌಪದಿ - 182

ಯೋಗದಾ ಪರಿಚಯವ ಮಾಡಿಹರು ಗುರುವರ್ಯ| 
ಯೋಗವೇ ಜೀವನದ ಸಾರವೆಂದಿಹರು||  
ಯೋಗವನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಯಮದಿ ನಡೆದಿಹರು| 
ಯೋಗ ಧನ್ವಂತರಿಯು - ಅನಿಕೇತನ|| 182 || 

Thursday, June 23, 2022

ಚೌಪದಿ - 181

ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡು ಸಮನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸೆ| 
ಹಾವಭಾವಗಳೆರಡು ಕೂಡುವುದು ಮನದಿ|| 
ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡು ಬಾಳಿನಲಿ ಎಂದೆಂದು| 
ಬೇವು ಮಾವುಗಳಂತೆ - ಅನಿಕೇತನ|| 181 || 

Friday, December 24, 2021

ಚೌಪದಿ - 180

ಬರೆದಿರುವೆ ಚೌಪದಿಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನಿಂದು। 
ಮರೆಯದೆಯೆ ನೆನೆದಿಹೆನು ಗುರುಗಳಾ ಕೃಪೆಯ॥ 
ಬರೆಯುತಿರೆ ಸುಖವಿಹುದು ಮನದಲ್ಲಿ ದಿನದಿನವು। 
ಮರೆಯದೇ ಬರೆಯುವೆನು - ಅನಿಕೇತನ॥ 180 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 179

ಮತ್ತೆ ನಾ ಬಂದಿಹೆನು ಪದಗಳಾ ಜೋಡಿಸುತ। 
ಹೊತ್ತುತ್ತ ತಂದಿಹೆನು ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಟೆ॥ 
ಬಿತ್ತಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಸಿಗಳನು। 
ಮೆತ್ತಗಿಹ ಮನದೊಳಗೆ -  ಅನಿಕೇತನ॥ 179 ॥