My Blog List

Friday, February 26, 2021

ಚೌಪದಿ - 19

ನೆನಪುಗಳು ಶಾಪವೂ ಮರೆವೊಂದು ವರವೆಂದು।
ಮನಸಿನಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಚಿರಕಾಲ ನಿನಗೆ॥ 
ನೆನಪುಗಳ ಮರೆಯದೆಯೆ ಮರೆತುಬಿಡು ಚಿಂತಿಸದೆ। 
ಮರೆವಿನಲಿ ಸುಖವಿಹುದೊ - ಅನಿಕೇತನ॥ 19 ॥ 

Thursday, February 25, 2021

ಚೌಪದಿ - 18

ಜೀವದಲಿ ಉಸಿರಿಹುದು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಹುದು। 

ನೋವಿನಲಿ ಅಳುವಿಹುದು ನಗುವಿನಲಿ ನಲಿವು॥ 

ಬೇವಿನಲಿ ಕಹಿಯಿಹುದು ಮಾವಿನಲಿ ಸಿಹಿಯಿಹುದು। 

ಸಾವಿನಲಿ ದಿಟವಿಹುದು - ಅನಿಕೇತನ॥ 18 ॥ Tuesday, February 23, 2021

ಚೌಪದಿ - 17

ಉದಯದಲಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನೇಸರನು ಬಂದಿರಲು। 
ಪದರಗಳ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಹುದು ಹೂವು॥ 
ಕದಗಳನು ಸಡಗರದಿ ತೆರೆದಾಗ ದೊರಕುವುದು। 
ಹದವಿರುವ ಮುಂಜಾವು - ಅನಿಕೇತನ॥ 17A ॥ 

ಉದಯದಲಿ ಬಾಲರವಿ ಎಳೆಗದಿರ ಚೆಲ್ಲಿರಲು। 
ಪತರಗಳನೊಂದೊಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಹುದು ಹೂವು॥ 
ಕದಗಳನು ಸಡಗರದಿ ತೆರೆದಾಗ ದೊರಕುವುದು। 
ಹದವಿರುವ ಮುಂಜಾವು - ಅನಿಕೇತನ॥ 17B ॥ 

Monday, February 22, 2021

ಚೌಪದಿ - 16

ಬದುಕ ಈ ಪಾಠವನು ತಿಳಿದುಕೊಳೊ ಓ ಮನುಜ।
ಕದವ ಹಾಕಿಬಿಡು ಬೇಕಿರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ॥
ಬದುಕ ಈ ಹಾದಿಯನು ಹಿಡಿದರೇ ನಾವುಗಳು।
ಹದವಾಗುವುದು ಬದುಕು  - ಅನಿಕೇತನ॥ 16 ॥Sunday, February 21, 2021

ಚೌಪದಿ - 15

ಬೆಳಕಿನಾ ಸಾಲುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲು। 

ಕಳವಳವ ನೀಗಿಸಿದೆ ಗೆಲುವಿನಾ ಹಾದಿ॥ 

ತಳಮಳವು ದೂರಾಗೆ ಬಾಳಿನಾ ದಾರಿಯಲಿ। 
ಪಳಗಬೇಕಿದೆ ಮನವು - ಅನಿಕೇತನ॥ 15 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 14

ಮೊಗದಗಲ ನಗುವಿನಾ ಛಾಯೆಯೂ ಮೂಡಿರಲಿ। 
ಜಗವಿರುವ ಸೊಬಗಿನಲಿ ಜಯವು ನಿನಗಿರಲಿ॥ 
ನಗುತಿರುವ ಮನಸಿನಲಿ ನೋವೆಂದು ಬರದಿರಲಿ। 
ನಗುವಿನಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ - ಅನಿಕೇತನ॥ 14 ॥ 

Thursday, February 18, 2021

ಚೌಪದಿ - 13

ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಯ ಕೈಪಿಡಿದ ಪಾದಪುಷ್ಪವನು। 
ಕಂಡಂಕುಡೊಂಕ ಹೆಡ್ಡರಸರೊಂದಾಗಿ॥ 
ಕೊಂಡಾಡೆ ಮುದ್ದುರಂಗನಾಂತರಾತ್ಮದಲಿ। 
ಗುಂಡಿಗೆಯನಂಜಳಿವುದನಿಕೇತನ॥ 13 ॥ 

ರಿಂಗಣದ ದಿಬ್ಬಣದಿ ಭಟ್ಟವಾಕ್ಯವ ಕೇಳು। 
ರಂಗಮಂಚದಿ ನಲಿವ ಶುಭಕರನ ನೋಡು॥ 
ರಂಗನಾಥನ ಭಕ್ತ ಮಂಗರಾಯನು ನುಡಿವ। 
ರಂಗಿನಾ ವಿದ್ಯೆಯಿದು - ಅನಿಕೇತನ ॥ 13.1 ॥ 

Tuesday, February 16, 2021

ಚೌಪದಿ - 12

ಸಾಕುಬೇಕುಗಳ ನಡವೆ ತೊಳಲುವುದು ಬಡಜೀವ।
ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲವೊ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ॥
ನಾಕನರಕಗಳೆರಡು ಇಲ್ಲಿಹವು ಮನದಲ್ಲಿ।
ಸಾಕುಬೇಕುಗಳದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 12 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 11

ಬೇಕಿಹುದು ಜೀವನಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ। 
ಬೇಕಿಹುದು ಜೀವನಕೆ ಗೆಲುವಿನಾ ಆಟ॥ 
ಬೇಕಿಹುದು ಜೀವನಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಹೋರಾಟ। 
ಬೇಕಿಹುದು ಜೀವನಕೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 11 ॥ 

Monday, February 15, 2021

ಚೌಪದಿ - 10

ಸಿಂಗರಿಸೆ ಆಗಸವ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದಿಹುದು। 
ಕಂಗೊಳಿಸೆ ಸಾಗರವ ಹೊರಟಿಹುದು ನದಿಯು॥ 
ಮುಂದಿರಿಸಿ ಕಾಗದವ ಕುಳಿತಿಹನು ಗಾಯಕನು। 
ಸಂತಸದಿ ಹಾಡಿದವ - ಅನಿಕೇತನ॥ 10 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 9

ಹೊಲದಲೇ ದುಡಿಯುತಾ ಕಳೆಯುವನು ಜೀವನವ। 
ಬಲವಿಹುದು ತೋಳಿನಲಿ ನೇಗಿಲನು ಹೊತ್ತು॥ 
ನೆಲದಲೇ ಬೆಳೆದುದನು ತಿನಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ। 
ಒಲವಿನಲಿ ಬಾಳುವನು - ಅನಿಕೇತನ॥ 9 ॥ 

Sunday, February 14, 2021

ಚೌಪದಿ - 8

ಬಾಳ ಹೋರಾಟದಲಿ ಬಂಧುಗಳು ನಾವುಗಳು।
ತೊಳಲಾಡುವುದು ಜೀವ ಸೇವಿಸುತ ನೋವು॥
ತಿಳಿದುಕೋ ಮನುಜನೇ ನಗುನಗುತ ಬದುಕುನೀಂ॥ 
ಬಾಳಿನಾ ಗೆಲುವದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 

Saturday, February 13, 2021

Writer’s Block

It’s been five years now since I stopped writing any articles, poems, captured anything interesting moment in my DSLR. I was wondering what happened to me in those five years. 

Sometimes, we have to give time to ourselves to introspect and let them grow inside us. 

Well, this was what I did in the past five years. 

1. I have been reading a lot of books during this period, including Mankutimmana Kagga, by DVG, mainly. It is considered as the Bhagavadgeete for us. The kagga has been a life-changer for me personally. It is truly a wonderful masterpiece in terms of personality development. 

2. I completed a 200 Hour of Yoga Teacher Training from a reputed Yoga Academy in Bangalore. 

3. I had a good spiritual tour to Uttarakhand in 2019. I had a good trekking experience in those high altitude conditions where breathing was difficult as well. 

Yes, I am excited to be back to writing days. 
I hope to write my experiences slowly, but steadily. 

Watch this space for more writings. 

ಚೌಪದಿ - 7

ಕಲೆತಿಹುದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆರೆತಿಹವು ಮನಸುಗಳು।
ನಲಿವಿನಾ ಬದುಕಿನಲಿ ಅರಳಿಹುದು ಹೂವು॥
ಕಲರವವು ಮೂಡಿಹುದು ಮನದೊಳಿಹ ಗೂಡಿನಲಿ।
ಒಲವಿನಾ ಫಲವಿದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 7 ॥ 


ಚೌಪದಿ - 6

ಕಿಟಕಿಯಾ ಹೊರಗಿಹುದು ಬೆಳಕಿನಾ ಲೋಕವದು।
ಕಿಟಕಿಯಾ ಒಳಗಿಹುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು॥
ಹಟಮಾಡಿ ಹೋಗುನೀಂ ತಡಮಾಡದೇ ಗೆಳೆಯ।
ಚಟವಾಗುವುದದುವೇ - ಅನಿಕೇತನ॥ 6 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 5

ಕಡಲೊಳಗೆ ಮುಳುಗುತಿಹ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಾಯಾವಿ।
ದಡದೊಳಿಹ ದೋಣಿಯನು ಮೋಹದಲಿ ನೋಡಿ॥
ಸಡಗರದಿ ನಾಚಿಹನು ಬಾನ ರಂಗೇರಿಸುತ।
ಪಡುವಣದ ಸೊಬಗಿದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 5 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 4

ಮೂಡಣದಿ ಮೂಡಿಹನು ಮೋಹಿತನು ದಿನದಿನವು।
ನೋಡುತಿಹನೆಲ್ಲರನು ಮನಸೂರೆಗೊಂಡು॥
ಹಾಡುತಿಹನವನು ರಮಣೀಯ ರಾಗದಲಿ।
ತಡವರಿಸನವನೆಂದು - ಅನಿಕೇತನ॥ 4 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 3

ಅಲೆಗಳನು ನೋಡುತಿರೆ ಪಡುವಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ।
ಬಲೆಗಳನು ಬೀಸಿಹನು ದಿನಕರನು ನಮಗೆ॥
ತಲೆಯೊಳಿಹ ದುಗುಡಗಳು ಏನನೂ ಹೇಳದೇ।
ಮೂಲೆಯನು ಸೇರಿಹುದು - ಅನಿಕೇತನ॥ 3 ॥

ಚೌಪದಿ - 2

ಅನುಭವಿಸು ಜೀವನದ ಕಲೆಯನೀಂ ಒಳಿತಿಹುದು।
ಕನಸುಗಳ ಕಾಣುತಾ ಮಲಗಿರಲು ನೀನು॥ 
ನನಸದನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆನಿಸಿ ಹೋರಾಡು।
ಅನುಭವವ ಸಾರುನೀ - ಅನಿಕೇತನ॥ 2 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 1

ಪದಗಳನು ಭಾವಗಳನಾವುದನು ನಾನರಿಯೆ|
ಬದುಕಿನಲಿ ನಡವಳಿಕೆ ರೀತಿಯದನರಿಯೆ||
ಬದುಕುವುದು ಬೆದಕುವುದು ಸಾಕೆನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ|
ಮೊದಲ ಚೌಪದಿಯಿದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ|| 1 ||