My Blog List

Friday, December 24, 2021

ಚೌಪದಿ - 180

ಬರೆದಿರುವೆ ಚೌಪದಿಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನಿಂದು। 
ಮರೆಯದೆಯೆ ನೆನೆದಿಹೆನು ಗುರುಗಳಾ ಕೃಪೆಯ॥ 
ಬರೆಯುತಿರೆ ಸುಖವಿಹುದು ಮನದಲ್ಲಿ ದಿನದಿನವು। 
ಮರೆಯದೇ ಬರೆಯುವೆನು - ಅನಿಕೇತನ॥ 180 ॥ 

ಚೌಪದಿ - 179

ಮತ್ತೆ ನಾ ಬಂದಿಹೆನು ಪದಗಳಾ ಜೋಡಿಸುತ। 
ಹೊತ್ತುತ್ತ ತಂದಿಹೆನು ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಟೆ॥ 
ಬಿತ್ತಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಸಿಗಳನು। 
ಮೆತ್ತಗಿಹ ಮನದೊಳಗೆ -  ಅನಿಕೇತನ॥ 179 ॥