My Blog List

Wednesday, March 22, 2023

ಚೌಪದಿ - 183

ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರು ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಕಂಡಿಹುದು| ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿರಲು ಹೊಸತೊಂದು ವರ್ಷ|| ಅತ್ತಿತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿರಲು ನಗೆಯನ್ನು ಸಂತಸದಿ| ಬಿತ್ತಿಹುದು ಹೊಂಗನಸನನಿಕೇತನ|| 183 ||