My Blog List

Thursday, June 23, 2022

ಚೌಪದಿ - 181

ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡು ಸಮನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸೆ| 
ಹಾವಭಾವಗಳೆರಡು ಕೂಡುವುದು ಮನದಿ|| 
ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆರಡು ಬಾಳಿನಲಿ ಎಂದೆಂದು| 
ಬೇವು ಮಾವುಗಳಂತೆ - ಅನಿಕೇತನ|| 181 ||