My Blog List

Monday, June 28, 2021

ಚೌಪದಿ - 148

ಹೊಲಸನ್ನು ತಾ ತಿಂದು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಿದು। 
ಕಲಹವನು ಶುರುಮಾಡಿ ನಲಿದಾಡುವವರು॥ 
ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತ। 
ಬಲಿಪಶುವ ನಾಟಕವನಾಡುವವರು॥ 148 ॥