My Blog List

Monday, June 21, 2021

ಷಟ್ಪದಿ - 7

ಯೋಗ ಮಾಡುತ ಕಲಿಯುತಿರುವೆನು 
ಯೋಗದಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಕಲೆಯನು 
ಯೋಗವಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲವು ಬದುಕಿನಲಿ ತಾನು। 
ಯೋಗ ಮಾಡುತ ದಿನವ ಕಳೆದರೆ 
ರೋಗರುಜಿನವು ದೂರವಿರುವುದು 
ಯೋಗ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಬೀಗದೆ ಮಾಡು ಕೆಲಸವನು॥ 7 ॥