My Blog List

Sunday, February 14, 2021

ಚೌಪದಿ - 8

ಬಾಳ ಹೋರಾಟದಲಿ ಬಂಧುಗಳು ನಾವುಗಳು।
ತೊಳಲಾಡುವುದು ಜೀವ ಸೇವಿಸುತ ನೋವು॥
ತಿಳಿದುಕೋ ಮನುಜನೇ ನಗುನಗುತ ಬದುಕುನೀಂ॥ 
ಬಾಳಿನಾ ಗೆಲುವದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ॥