My Blog List

Saturday, February 13, 2021

ಚೌಪದಿ - 3

ಅಲೆಗಳನು ನೋಡುತಿರೆ ಪಡುವಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ।
ಬಲೆಗಳನು ಬೀಸಿಹನು ದಿನಕರನು ನಮಗೆ॥
ತಲೆಯೊಳಿಹ ದುಗುಡಗಳು ಏನನೂ ಹೇಳದೇ।
ಮೂಲೆಯನು ಸೇರಿಹುದು - ಅನಿಕೇತನ॥ 3 ॥