My Blog List

Saturday, February 13, 2021

ಚೌಪದಿ - 7

ಕಲೆತಿಹುದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆರೆತಿಹವು ಮನಸುಗಳು।
ನಲಿವಿನಾ ಬದುಕಿನಲಿ ಅರಳಿಹುದು ಹೂವು॥
ಕಲರವವು ಮೂಡಿಹುದು ಮನದೊಳಿಹ ಗೂಡಿನಲಿ।
ಒಲವಿನಾ ಫಲವಿದುವೆ - ಅನಿಕೇತನ॥ 7 ॥