My Blog List

Monday, February 22, 2021

ಚೌಪದಿ - 16

ಬದುಕ ಈ ಪಾಠವನು ತಿಳಿದುಕೊಳೊ ಓ ಮನುಜ।
ಕದವ ಹಾಕಿಬಿಡು ಬೇಕಿರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ॥
ಬದುಕ ಈ ಹಾದಿಯನು ಹಿಡಿದರೇ ನಾವುಗಳು।
ಹದವಾಗುವುದು ಬದುಕು  - ಅನಿಕೇತನ॥ 16 ॥