My Blog List

Monday, February 15, 2021

ಚೌಪದಿ - 9

ಹೊಲದಲೇ ದುಡಿಯುತಾ ಕಳೆಯುವನು ಜೀವನವ। 
ಬಲವಿಹುದು ತೋಳಿನಲಿ ನೇಗಿಲನು ಹೊತ್ತು॥ 
ನೆಲದಲೇ ಬೆಳೆದುದನು ತಿನಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ। 
ಒಲವಿನಲಿ ಬಾಳುವನು - ಅನಿಕೇತನ॥ 9 ॥