My Blog List

Saturday, February 13, 2021

ಚೌಪದಿ - 2

ಅನುಭವಿಸು ಜೀವನದ ಕಲೆಯನೀಂ ಒಳಿತಿಹುದು।
ಕನಸುಗಳ ಕಾಣುತಾ ಮಲಗಿರಲು ನೀನು॥ 
ನನಸದನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆನಿಸಿ ಹೋರಾಡು।
ಅನುಭವವ ಸಾರುನೀ - ಅನಿಕೇತನ॥ 2 ॥