My Blog List

Thursday, May 13, 2021

ಚೌಪದಿ - 105

ಅವಕಾಶಗಳು ಹಲವು ಬರುತಿರಲು ಬಾಳ್ಕೆಯಲಿ। 
ಸವಿನಯದಿ ಮನವಿಟ್ಟು ಮಾಡುನೀ ಕೆಲಸ॥ 
ಅವಿರತವುತಾನಿರಲು ಭಕ್ತಿಯದು ದುಡಿಮೆಯಲಿ। 
ನವ ಬದುಕು ಪಲ್ಕಿರಿವುದನಿಕೇತನ॥ 105 ॥