My Blog List

Friday, May 07, 2021

ಚೌಪದಿ - 95

ಪರಬೊಮ್ಮ ಕೇಳಿರಲು ಭೀಷ್ಮನಾ ಮೊರೆಯನ್ನು। 
ಹರಸಿದನು ಸಂತಸದಿ ದೇವವ್ರತನನು॥ 
ಶರಶಯ್ಯೆಯಲಿ ಮಲಗಿ ಪಠಿಸಿರಲು ನಾಮಗಳ। 
ಹರಿಯೊಲುಮೆ ದೊರಕಿತ್ತು - ಅನಿಕೇತನ॥ 95 ॥