My Blog List

Monday, May 24, 2021

ಚೌಪದಿ - 115

ಕತೆಕವನಗಳನೋದಿ ಬರೆಯುತ್ತ ಬಲು ಮಂದ-। 
ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿಹರು ಗೆಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ॥ 
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪಾಠಗಳನೊಂದಂದೆ ಕಲಿಯುತ್ತ। 
ಜತನದಲಿ ಸಾಗಿಹರೊ - ಅನಿಕೇತನ॥ 115 ॥