My Blog List

Monday, May 10, 2021

ಚೌಪದಿ - 99

ಹೂರಣವನನುಭವಿಸಿ ತಿಂದಷ್ಟು ಸುಲಭವೇ। 
ಬಾರದಿಹ ಯೋಚನೆಯ ಕವಿತೆಯಾಗಿಸಲು॥ 
ಮೀರಿರುವ ಸತ್ಯವನು ಅನುಭವಿಸಲೋಸುಗವೆ। 
ಹೀರು ತತ್ವದ ಮಧುವ - ಅನಿಕೇತನ॥ 99 ॥