My Blog List

Monday, May 03, 2021

ಚೌಪದಿ - 92

ಅನುಭೂತಿಯನುತೋರು ಸುಖಪಡುವೆ ಬದುಕಿನಲಿ। 
ಮನುಕುಲಕೆ ಬೇಕಿಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹನೆ॥ 
ಅನುದಿನವು ಮಾಡುತಿರೆ ಕೆಲಸಗಳನೆಡೆಬಿಡದೆ। 
ಮನುಕುಲವೆ ಹರಸುವುದೊ - ಅನಿಕೇತನ॥ 92 ॥