My Blog List

Sunday, May 30, 2021

ಚೌಪದಿ - 120

ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಾತಿನಲಿ ಬಡಿವಾರವನು ನೋಡಿ। 
ಹಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಡ॥ 
ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ। 
ಗಗನದಲಿ ಹಾರುವರೊ - ಅನಿಕೇತನ॥ 120 ॥